ปีงบประมาณ: หน่วยงาน: หน่วยงาน   กลุ่มภารกิจ
Download เอกสารคำรับรอง   Download ผลการประเมินฯ  

รายงานการประเมินตนเองของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (SAR)

รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดผลปฎิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ำหนัก 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปี 61 ปี 62 ปี 63 (ร้อยละ) ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง
รวม         0.00     0.00     0.00     0.00
คะแนนเต็ม 5               0.00     0.00     0.00

 export to pdf  = N/A  = 0.00-1.49  = 1.50-2.49  = 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00
Copyright 2006 © - Ministry of Natural Resources and Environment - All Rights Reserved

This website is developed by

This website require IE6+
Best view in 1072x768 pixel